Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Krakowie

W związku z publikacjami „Gazety krakowskiej”: z dnia 17 sierpnia 2012 roku zatytułowanego „9 lat śledztwa i sądu przypłacił  życiem?” oraz 24 sierpnia 2012 roku zatytułowanego „Straciła ojca w majestacie prawa” zawierającymi nieprawdziwe, nierzetelne i niepełne informacje na temat prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie śledztwa dotyczącego wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu „Polmozbyt Kraków” S.A. przedstawiam oświadczenie, którego treść pozwoli na pełne i rzetelne zapoznanie opinii publicznej z faktami dotyczącymi przedmiotowej sprawy.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 14 kwietnia 2003 roku na podstawie zawiadomienia Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście i prowadzone było przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego pod nadzorem prokuratora.

Zabrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie w maju 2003 roku sześciu osobom pełniącym funkcję w strukturach tych spółek niegospodarności, oraz działania na szkodę tych podmiotów.

            W toku postępowania zebrane dowody wskazały inne osoby jako współodpowiedzialne za ów przestępczy proceder – wśród kolejnych pięciorga osób zatrzymanych w tej sprawie we wrześniu 2003 roku znajdowały się trzy (Lech J., Paweł R. oraz Grzegorz N.), z których dwóm pierwszym, z uwagi na ujawnione okoliczności i dowody przedstawiono dodatkowo zarzuty popełnienia podobnych przestępstw, w odrębnym wątku tego śledztwa dotyczącym prywatyzacji Krakowskich Zakładów Mięsnych.  Decyzją Sądu zastosowano wobec tych podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które na kolejnym etapie śledztwa, z uwagi na zabezpieczenie pozostałych dowodów w sprawie, zastąpiono poręczeniami majątkowymi oraz zakazem opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem ich paszportów. Łącznie w śledztwie przedstawiono zarzuty 16 osobom.

            Śledztwo dotyczące wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu „Polmozbyt Kraków” S.A zostało zakończone w czerwcu 2005 roku (bezpośrednio po uzyskaniu opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości i finansów) skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, w którym na początku 2006 roku wydano prawomocne wyroki skazujące w stosunku do 6 oskarżonych, wobec pozostałych 10 oskarżonych proces toczy się do chwili obecnej przed wymienionym Sądem.

            W zakresie wątku dotyczącego  prywatyzacji Krakowskich Zakładów Mięsnych, przed skierowaniem wymienionego aktu oskarżenia, wyłączono materiały do odrębnego postępowania, które zostało zakończone w grudniu 2009 roku decyzją o umorzeniu postępowania z uwagi na brak znamion przestępstwa. 

W powołanych publikacjach prasowych przytaczano wypowiedzi oskarżonych w tej sprawie, ale także już skazanych, mające wywoływać przekonanie, iż przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone nieudolnie oraz dochodziło w nim do niezgodnych z prawem zachowań funkcjonariuszy policji i prokuratorów nadzorujących sprawę. Wszystkie argumenty powoływane przez wskazane osoby podnoszone były po kilku latach od skierowania aktu oskarżenia i zostały zweryfikowane w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, zakończonym umorzeniem postępowania z powodu m.in. stwierdzenia, iż zarzucane czyny nie miały miejsca. Decyzja Prokuratury Okręgowej w Gliwicach badającej tę sprawę została zweryfikowana przez Sąd, który utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Teza powołanych artykułów „Gazety krakowskiej” wskazująca na 9-letnią przewlekłość śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, podczas gdy w rzeczywistości trwało ono 2 lata i zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia – nie może zatem ostać się w świetle podniesionych faktów. Natomiast nieprawdziwe zarzuty podnoszone w trakcie nie zakończonego jeszcze procesu sądowego pod adresem prokuratora, sugerujące jednocześnie uniewinnienie oskarżonych mogą stanowić niedopuszczalną próbę wywarcia wpływu na Sąd i opinię publiczną w tej sprawie przed wydaniem prawomocnego wyroku.

 

Aktualności