Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

07.03.2019 Komunikat Prokurtury Okręgowej w Krakowie

Komunikat

Prokuratury Okręgowej w Krakowie

 

W wyniku przeprowadzonej w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie kontroli ujawniono przypadek wydania przez Sąd Rejonowy w Wadowicach wyroku z naruszeniem przepisu art. 40 § 1 kpk.  W sprawie orzeczenie sądu zapadło na posiedzeniu bez udziału prokuratora oskarżającego, przy czym prokuratorem zatwierdzającym wniosek była żony sędziego orzekającego, delegowana do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. W związku z tym, zainicjowano kontrolę spraw z referatu sędziego, celem  stwierdzenia, czy doszło do  wydania innych orzeczeń przez sędziego, powiązanego rodzinnie z prokuratorami wykonującymi obowiązki służbowe w Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach. Po ujawnieniu takich przypadków, złożone zostały wnioski o wyłączenie sędziego od orzekania w sprawach pozostających na biegu.

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego z dnia 24 stycznia 2019r.  zainicjowana została lustracja  spraw, w których mogło dojść do wydania orzeczenia mimo zaistnienia bezwzględnej przesłanki procesowej warunkującej uchylenie orzeczenia - spraw, w których orzekał sędzia z obrazą art. 40 § 1 kpk, a zatem od momentu powstania stosunku małżeństwa. Lustracją zostało objętych łącznie 131 spraw, w których oskarżał lub uczestniczył w posiedzeniach lub rozprawach prokurator, który jest powiązany rodzinnie z orzekającym sędzią.

O zaistniałej sytuacji Prokuratura Okręgowa w Krakowie powiadomiła kierownictwo krakowskiego sądu .

W toku prowadzonej w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie lustracji ujawniono przypadki spraw zakończonych orzeczeniem sądu, które będą musiały ulec wznowieniu wobec niewłaściwej obsady sądu – co stanowi bezwzględną przesłankę procesową do uchylenia orzeczenia  w rozumieniu art. 439 § 1 pkt.1 kpk.

W pięciu sprawach, w których prokuratorem zatwierdzającym decyzje kończące postępowania przygotowawcze była żona sędziego, a zakończonych prawomocnymi wyrokami sądu, prokuratura złożyła wnioski o wznowienie postępowań. W pozostałych sprawach, wobec okoliczności, iż równolegle podobna lustracja prowadzona jest w Sądzie Okręgowym w Krakowie, wnioski realizowane są z urzędu.

Celem uniknięcia możliwości wystąpienia podobnych nieprawidłowości w przyszłości, delegacja do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach prokuratora  powiązanego  rodzinnie z tamtejszym sędzią, została skrócona i zakończona .

Równolegle prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu zbadanie przyczyn  wyżej wskazanych nieprawidłowości.

Należy nadmienić, że prokurator - żona sędziego, nigdy nie brała udziału w rozprawach prowadzonych przez jej męża, jako sędziego orzekającego.

 

                                    Zastępca Prokuratora Okręgowego

                                                 Maria Zębala

Aktualności